Category

zarědowanja
Serbski muzej pśepšosyjo wutšobnje na finisažu z cytanim a muziku. Pód titulom “Wobrazwe teksty” pśedstaje spisowaśelki a spisowaśele swóje teksty, ako su inspirěrowane pśez Jana Bukowe twórby. Wóni su nastali k 100. narodnemu dnju wuměłca, iniciěrowane wót kulturnego casopisa ROZHLAD. Wuběrk tekstow se cyta w dolnoserbskej, górnoserbskej a nimskej rěcy. Cytaju dr. Willi Wolfgang Barthold,...
Continue Reading
Serbski muzej pśepšosyjo wutšobnje w ramkach aktualneje weměłskeje wustajeńce „Wšo jo krajina. Serbski wuměłc Jan Buk“ na wjeźěnje z Karolinu Schneider. Wóna jo z lěta 2013 diploměrowana twórjeca wuměłcowka a jo na studěrowała w Lipsku na HGB (Hochschule für Grafik und Buchkunst) a była jo mejstaŕska wuknica w rědowni za mólaŕstwo a medijowe wusměrjenja pla...
Continue Reading
Woblubowane chóśebuske źiwadło “TheaterNative C – Kleine Komödie Cottbus” gastěrujo z komediju “Pension Schöller” w Serbskem muzeju. terminy: w juliju: sobotu, 8. juliju 2023, z. 20.30 njeźelu, 9. juliju 2023, z. 16.00 wałtoru, 11. juliju 2023, z. 20.30 srjodu, 12. juliju 2023, z. 20.30 w awgusće: srjodu, 23. awg. 2023, z. 20.00 stwórtk, 24. awg....
Continue Reading
zmakanje w Serbskem muzeju; Woglědamy se zgromadnje aktualnu wustajeńcu „Wšo jo krajina. Serbski mólaŕ Jan Buk” z mólbami a grafikami z jogo wjelebocnego wuměłskego twórjenja z casa 1953 až do 1995. Pśi tom comy zgromadnje do rozgrona pśiś. Teke literaty su se z Bukowymi mólbami zaběrali. Wó tom zgónimy  wót  Ingridy Hustetoweje.  
Continue Reading
„Za mnjo jo wuměłstwo nutśikowne duchne rozestajenje z realitu.“ (Jan Buck) Zgromadnu měru zasadnych kaznitosćow w pśiroźe a wuměłstwje jo Jan Buk (1922–2019) ako wuchadnišćo swójogo mólaŕstwa wobglědował. Z tym jo wón ceło nowy pśistup w serbskem twórjecem wuměłstwje wuwił, kótarež jo se dotychměst w jadnom pšawje wuskem, folkloristiski pśepnětem a prowincielnje wobgranicowanem radiusu pógibowało....
Continue Reading
Stephan Kaiser jo wuměłca zeznał w ramkach aktiwitow Koła serbskich wuměłcow. Lena Theurigowa jo zeznała wuměłca južo w 1960tych lět a lubujo jogo moderne wašnja mólowanja.
Continue Reading
Nowa publikacija z rěda Serbske drogotki pśedstajijo slěźenja k znankstwam serbskeje kultury w něgajšnem wokrejsu Grodk. Projektowa kupka Serbskego instituta – awtory Pětš Šurman, Alfred Roggan und Katja Atanasowa – su wuslěźili bejnu licbu awtentiskich, ideelnych kaž materielnych znankstwow serbskeje žywjeńskeje a twaŕskeje kultury, pśedstajiju wažnych wósobow kaž teke wósebnosći grodkojskeje regiony. W Dolnołužyskem gólańskem...
Continue Reading
1 2 3 4 5 6 7
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.