Rumnosć rěcy Galerija nałogow –
nałogi w běgu lěta
Model Serbskeje
cerkwje w Chóśebuzu
Drogowańska rumnosć – wótchad Bydleńska rumnosć – wašnja a nałogi w běgu žywjenja Jawišćowa rumnosć – wót ludowego spiwa až ku jawišćoweje kultury Wjelike a małe
serbske gusle

Stawna wustajeńca

Wót nazymy lěta 2020 prezentěrujo Serbski muzej swóju nowu trajnu wustajeńcu wó kulturnych stawiznach Serbow w Dolnej Łužycy. Wóna dajo wjelerake doglědy do serbskego žywjenja něga a źinsa. Wótměnujuce muzejowe wobchójźenje z drogotnymi originalami, z wjelkeju procu naźěłanymi replikami a wšakorakimi medialnymi pórucenjami, pósrědnijo wjele zajmnego k temam wěra a nabóžnina, rěc a literatura, nałogi a narodne drastwy, muzika a jawišćowe wuměłstwo, ale teke wó industrializaciji a pśewrośenju kaž teke wobgrozenju a tšuśu domownje a identity.

Zawjeźenje – wjažka

Nowa stawna wustajeńca wó serbskich stawiznach a kulturje Dolneje Łužyce stoj pód gronidłom „Daś Serbstwo wobstawa! – Möge das Sorbentum fortbestehen!“. Wóna se zachopijo ze stawizniskim pśeglědom w formje casoweje smugi. Kórty daju pśeglěd wó něgajšnych a źinsajšnych serbskich sedlišćowych stronach.
Jaden z nejstaršych eksponatow teje ekspozicije, wušej 600 lět stare źurja wjerbańskeje cerkwje, pówjeźo woglědarjow do prědneje wustajeńskeje śpy stawneje wustajeńce.

Rumnosć wěry

Wobchójźenje pó wustajeńcy pśiwobrośijo se spócetnje wěrje a religiji. Mimo wubranych faktow a pórědkich eksponatow k pśedkśesćijańskej wěrje wobjadnaju se tež temy christianizacija, reformacija a z tym zwisujuce wutwórjenje dolnoserbskeje pisneje rěcy, jeje wobgranicowanje, diskriminacija a póbrachujuce spěchowanje. Klucowe objekty w tej rumnosći su model Serbskeje cerkwje w Chóśebuzu (Kloštaŕska cerkwja) kaž tež źěle originalnych ławkow z toś teje cerkwje. Filmowe sekwence pódaju doglěd do aktualnego serbskego cerkwinego žywjenja.

Wendisches Museum Cottbus - Galerie

Portrejowa galerija

Ta rumoju wěry se pśizamkujuca rumnosć gódnośijo zasłužby wuznamnych spěchowarjow dolnoserbskeje rěcy a kultury. Tež źěl Jordanoweje biblioteki se how pokazujo. Wóna jo nejskerjej nejwobšyrnjejša priwatna serbska knigłowa zběrka Dolneje Łužyce.

Rumnosć rěcy

W tematiski ako rěcny rum pómjenjonej wustajeńskej rumnosći prezentěruju se wubrane dolnoserbske rěcne pomniki – mjazy drugim faksimile nakšomneje glose w dolnoserbskej rěcy z lěta 1510, kótaraž jo nejstarše źinsa znate pisne znankstwo serbskeje rěcy.
Mimo wuznamnych spěchowarjow rěcy, wósebnje spisowaśelow a basnikarjow, cesće se how wósobiny, kenž su wótpowědnje zasłužbnje statkowali we 1880 w Chóśebuzu załožonem serbskem knigłowem towaristwje Maśice Serbskej. Wuwiśe dolnoserbskeje literatury mjazy swětowyma wójnoma, fašistiska zakazowańska politika, njedosegajuce spěchowanje w NDR a naźejapołne wuwiśe ze zachopkom Witaj-projekta pó politiskej změnje se dalej tematizěruju.

Galerija nałogow – nałogi w běgu lěta

Sceniske silhouetowe wobraze (wustśiganki) pśedstajaju serbske nałogi w běgu lěta we wobrazkach a w za woglědarjow njewšednej wuměłskej technice.

Bydleńska rumnosć – wašnja a nałogi w běgu žywjenja

Bydleński rum jo wěnowany wašnjam a nałogam w běgu žywjenja. Pśedstajenje wjeźo wót póroda pśez dupjenje, górjejbranje, młodosć, źěło a wšedny źeń, reju a swajźbu až ku smjerśi a žałowanjeju. Z toś tymi nałogami zwěžone regionalne serbske narodne drastwy stoje w srjejźišću prezentacije a pokazuju njewšednu wjelerakosć.

Drogowańska rumnosć – wótchad

W srjejźišću teje rumnosći stoj industrializacija w Dolnej Łužycy a ta z tym zwězana asimilacija serbskeje ludnosći. Pokazujo se na wótchad źěłabnych mócow do wjelikich městow a wudrogowanje do zamórskich krajow kaž tež na zwikowanje togo serbskego w turizmje. Wusegujucy objekt jo originalna drogowańska lodka něgajšnych serbskich wudrogowarjow. Pśechod do pśiduceje rumnosći twóri tema změna a tšuśe łužyskeje kulturneje krajiny a wuznamne wójowanje wó jeje zachowanje.

Jawišćowa rumnosć – wót ludowego spiwa až ku jawišćowej kulturje

How tematizěruju se tradicionelna serbska ludowa muzika, muzikowe instrumenty, serbska wuměłska a chorowa muzika ako tež rozwjaseleńska a rejowańska muzika. Wušej togo se pśedstajiju wuznamne dolnoserbske twóriśele muziki a woplěwanje derbstwa pśez lajskich a powołańskich jawišćowych wuměłcow.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.