Serbska śpa w Měsćańskem muzeju Chóśebuza pśi Nowych wikach 8, wokoło lěta 1926
Serbska burska śpa w Domowniskem muzeju, Chóśebuz pśi Naměstnje Nimskeje cerkwje, 1937 až do 1944 Eröffnung 1980 Jozef Frencl – głowny kurator wustajeńce „Dolnoserbske pismojstwo“, wobwodny muzej Chóśebuz – grod Rogeńc, 1980
foto: Horst Schulze, Bezirksmuseum Cottbus
Eröffnung 1980 Pśi góźbje wótwórjenja wustajeńce “Dolnoserbske pismojstwo” wjeźo Jozef Frencl cesneju gósćowu Kurta Löfflera a Jurija Grósa
pśez ekspoziciju, wobwodny muzej Chóśebuz, dnja 24. maja 1980
foto: Horst Schulze, Bezirksmuseum Cottbus
Eröffnung 1980 Póglěd do wustajeńce
„Dolnoserbske pismojstwo“,
wobwodny muzej Chóśebuz, 1980
foto: Horst Schulze, Bezirksmuseum Cottbus/Chóśebuz
Wustajeńca “Serbska źiśeca literatura” – gród Rogeńc, 1985; organizěrowana wót pózdźejšeju sobuźěłaśerkowu Serbskego muzeja Christina Kliemowa a Martina Nowakojc w casu jeju praktikuma we chóśebuskem Wobwódnem muzeju foto: Werner Meschkank, Chóśebuz Wustajeńca wó kulturje a stawiznach Serbow, organizěrowana pśi góźbje XI. Zwězkowego kongresa Domowiny – Měsćańska hala w Chóśebuzu, 1987 Eröffnung 1994 foto: Rainer Weisflog, Cottbus Bramborski ministaŕski prezident
dr. Manfred Stolpe a wušy šołta
Waldemar Kleinschmidt wótwóritej
Serbski muzej, dnja 3. junija 1994
Eröffnung 1994 Póglěd do stawneje wustajeńce Serbskego muzeja w Chóśebuzu, 1994 foto: Rainer Weisflog, Cottbus/Chóśebuz foto: Werner Meschkank, Serbski muzej W lětach 2004–2010 amtěrujucy zwězkowy prezident Zwězkoweje republiki Nimskeje prof. dr. Horst Köhler na woglěźe w Serbskem muzeju, 2005 Zwězkowy prezident Zwězkoweje republiki Nimskeje prof. dr. Horst Köhler zapišo se do góstnych knigłow Serbskego muzeja, 2005 Foto: Werner Meschkank, Wendisches Museum Eröffnung 2020 Kuratory Serbskego muzeja wótwóriju nowu stawnu wustajeńcu Serbskego muzeja, dnja 27. oktobra 2020 Eröffnung 2020 Głowna kuratorka noweje stawneje wustajeńce wjeźo prědnych gósći pśez ekspoziciju, dnja 27. oktobra 2020
Foto: Bernd Choritz, Eichow/Dubje
Eröffnung 1994 Pśed wótwórjenim noweje stawneje wustajeńce – kuratorka Christina Kliemowa w rozgronje ze Anu Kosacojc-Kozeloweju, zagroniteju za nastupnosći Serbow města Chóśebuz, dnja 27. oktobra 2020 foto: Bernd Choritz, Eichow/Dubje

Wót Serbskeje burskeje śpy k Serbskemu muzejoju.

Wendisches Museum
Eröffnung 1980
W Chóśebuzu wótwórijo se prědna wustajeńca Dolnołužyskego towaristwa za antropologiju a starowěkowu wědomnosć – prezentěruju se teke eksponaty k serbskej kulturje a žywjeńskim wašnjam Dolnoserbow
1887

Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Zběrka dolnołužyskego towaristwa wjeźo se ze zběrku měsćańskego domowniskego towaristwa gromadu; wótwórjenje Měsćańskego muzeja na Žandojskej droze 22 – ze „Serbskeju burskeju śpu”
1908

Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Zjadnośenje wšyknych měsćańskich a towaristwowych zběrkow; wótwórjenje Měsćańskego muzeja na Nowych wikach 8 – ze „Serbskim wótźělenim” w dwěma rumnosćoma
1925

Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Nowowótwórjenje Domowniskego muzeja pśi Nimskej cerkwi 2 – ze „Serbskeju burskeju śpu”
1937

Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Město Chóśebuz zgubijo pśez 2. swětowu wójnu pśisamem wšykne swóje muzealne zběrki
1945

Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Pśešegnjenje Měsćańskego muzeja do groda w Rogeńcu; nowa wustajeńca wěnujo se teke burskej kulturje dolnołužyskich Serbow, kótaruž zachopnje jano ako „błośańsku” pomjeniju
1947

Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Wuměna wjednistwa muzeja a wutwaŕ „serbskego wótźělenja“; „Wustajeńca k stawiznam a kulturje Serbow” – w styrich śpach w pśizemskej etažy Rogeńskego groda
1952-56

Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Wšakorake wósebne wustajeńce k serbskemu twórjecemu
a ludowemu wuměłstwoju w Rogeńskem groźe; měsćański muzej
w Rogeńcu statkujo wót lěta 1961 ako „Wokrejsny muzej Chóśebuz“
1967-75
Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Ako pśinosk k V. festiwaloju serbskeje kultury wótwórijo se we Wokrejsnem muzeju w Rogeńcu wustajeńca „Dolnoserbske pismojstwo”, kurator: Jozef Frencl (1909–1991)
1980

Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Wustajeńca „Dolnoserbske pismojstwo” pokazujo se ako drogowańska wustajeńca
w Mužakowje, Lubnjowje, Złem Komorowje, Jaserni a Łukowje; Wokrejsny muzej Chóśebuz prezentěrujo wustajeńcu „Serby we wobwoźe Chóśebuz”
w Targowišću/Bulgarskej a Lipjecku/Sowjetskem zwězku; kabinetna wustajeńca „Serbske wucbnicy a wuwucowańske srědki“; drogowańska wustajeńca wó serbskej spisowaśelce Minje Witkojc
1981-85

Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Natwarjenje muzejowego wótźělenja „Serbski muzej“ we Wokrejsnem muzeju – wót lěta 1986 su tśi kurator/ce pśistajone, wóni maju swóje sedło na Šilerowej droze w Chóśebuzu (mimo wustajeńskich rumnosćow); wobšyrnjejše zběrańske statkowanje – pódla pismojstwa zběraju se něnto teke narodne drastwy, twórjece a ludowe wuměłstwo, objekty wšedneje kultury kaž teke k muzice, numismatice a postowym stawiznam; wósebne wustajeńce mj. dr. w Rogeńskem groźe, Měsćańskej hali a w Serbskem domje w Chóśebuzu
1985-90
Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Saněrowanje wót města Chóśebuza kupjonego twarjenja na Młyńskej droze 12; koncipěrowanje a natwaŕ stawneje wustajeńce k stawiznam a kulturje Dolnoserbow; financěrowane ze srědkami kraja Bramborskeje, Załožby za serbski lud a města Chóśebuza
1991-94
Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Wótwórjenje Serbskego muzeja w Chóśebuzu, dnja 3. junija 1994 – z předneju stawneju wustajeńcu k serbskim stawiznam a kulturje w Dolnej Łužycy; až do kóńca lěta 2015 wuźěłajo a prezentěrujo se pśisamem 100 wósebnych wustajeńcow, źěl tych wósebnych wustajeńcow pokazujo se teke zwenka Chóśebuza a Łužyce
1994
Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Saněrowanje muzejowego chroma a nowowugótowanje stawneje wustajeńce; w casu pśetwarjenja jo muzej z wustajeńcu „Zachowane drogostki“ w chóśebuskem měsćańskem muzeju (2016) a teke z drugimi wósebnymi wustajeńcami a zarědowanjami zwenka domu prezentny
1916-20
Wendisches Museum
Eröffnung 1980
Nowowótwórjenje Serbskego muzeja – z noweju stawneju wustajeńcu ku kulturnym stawiznam Serbow w Dolnej Łužycy
2020

1887

W Chóśebuzu wótwórijo se prědna wustajeńca Dolnołužyskego towaristwa za antropologiju a starowěkowu wědomnosć – prezentěruju se teke eksponaty k serbskej kulturje a žywjeńskim wašnjam Dolnoserbow

1908

Zběrka dolnołužyskego towaristwa wjeźo se ze zběrku měsćańskego domowniskego towaristwa gromadu; wótwórjenje Měsćańskego muzeja na Žandojskej droze 22 – ze „Serbskeju burskeju śpu”

1925

Zjadnośenje wšyknych měsćańskich a towaristwowych zběrkow; wótwórjenje Měsćańskego muzeja na Nowych wikach 8 – ze „Serbskim wótźělenim” w dwěma rumnosćoma

1937

Nowowótwórjenje Domowniskego muzeja pśi Nimskej cerkwi 2 – ze „Serbskeju burskeju śpu”

1945

Město Chóśebuz zgubijo pśez 2. swětowu wójnu pśisamem wšykne swóje muzealne zběrki

1947

Pśešegnjenje Měsćańskego muzeja do groda w Rogeńcu; nowa wustajeńca wěnujo se teke burskej kulturje dolnołužyskich Serbow, kótaruž zachopnje jano ako „błośańsku” pomjeniju

1952-56

Wuměna wjednistwa muzeja a wutwaŕ „serbskego wótźělenja“; „Wustajeńca k stawiznam a kulturje Serbow” – w styrich śpach w pśizemskej etažy Rogeńskego groda

1967-75

Wšakorake wósebne wustajeńce k serbskemu twórjecemu a ludowemu wuměłstwoju w Rogeńskem groźe; měsćański muzej w Rogeńcu statkujo wót lěta 1961 ako „Wokrejsny muzej Chóśebuz“

1980

Ako pśinosk k V. festiwaloju serbskeje kultury wótwórijo se we Wokrejsnem muzeju w Rogeńcu wustajeńca „Dolnoserbske pismojstwo”, kurator: Jozef Frencl (1909–1991)

1981-85

Wustajeńca „Dolnoserbske pismojstwo” pokazujo se ako drogowańska wustajeńca w Mužakowje, Lubnjowje, Złem Komorowje, Jaserni a Łukowje; Wokrejsny muzej Chóśebuz prezentěrujo wustajeńcu „Serby we wobwoźe Chóśebuz” w Targowišću/Bulgarskej a Lipjecku/Sowjetskem zwězku; kabinetna wustajeńca „Serbske wucbnicy a wuwucowańske srědki“; drogowańska wustajeńca wó serbskej spisowaśelce Minje Witkojc

1985-90

Natwarjenje muzejowego wótźělenja „Serbski muzej“ we Wokrejsnem muzeju – wót lěta 1986 su tśi kurator/ce pśistajone, wóni maju swóje sedło na Šilerowej droze w Chóśebuzu (mimo wustajeńskich rumnosćow); wobšyrnjejše zběrańske statkowanje – pódla pismojstwa zběraju se něnto teke narodne drastwy, twórjece a ludowe wuměłstwo, objekty wšedneje kultury kaž teke k muzice, numismatice a postowym stawiznam; wósebne wustajeńce mj. dr. w Rogeńskem groźe, Měsćańskej hali a w Serbskem domje w Chóśebuzu

1991-1994

Saněrowanje wót města Chóśebuza kupjonego twarjenja na Młyńskej droze 12; koncipěrowanje a natwaŕ stawneje wustajeńce k stawiznam a kulturje Dolnoserbow; financěrowane ze srědkami kraja Bramborskeje, Załožby za serbski lud a města Chóśebuza

1994

Wótwórjenje Serbskego muzeja w Chóśebuzu, dnja 3. junija 1994 – z předneju stawneju wustajeńcu k serbskim stawiznam a kulturje w Dolnej Łužycy; až do kóńca lěta 2015 wuźěłajo a prezentěrujo se pśisamem 100 wósebnych wustajeńcow, źěl tych wósebnych wustajeńcow pokazujo se teke zwenka Chóśebuza a Łužyce

2016-2020

Saněrowanje muzejowego chroma a nowowugótowanje stawneje wustajeńce; w casu pśetwarjenja jo muzej z wustajeńcu „Zachowane drogostki“ w chóśebuskem měsćańskem muzeju (2016) a teke z drugimi wósebnymi wustajeńcami a zarědowanjami zwenka domu prezentny

2020

Nowowótwórjenje Serbskego muzeja – z noweju stawneju wustajeńcu ku kulturnym stawiznam Serbow w Dolnej Łužycy

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.