Sammelsurbium – Serbske na wórach a we wabjenju”
08.10.2021 – 13.03.2022

Eröffnung: 08.10.21 um 18:00 Uhr
Als Gäste/ako gósći/jako hosćo: Steffi und Stefan Hannusch, Firma „SerbskiKonsum“, Berlin
Musikalische Umrahmung/muzikowe rozwjaselenje/hudźbne přinoški: Gruppe „Kula Bula“

Znajaŕ serbskich stawiznow póznajo w titlu noweje wustajeńce prědne pómjenjenje Serbow ako „Surbi“ w chronice Fredegara na lěto 631. A howacej jo to napšawdu kradu pisana zběrka ako wótegrono na głowne pšašanje: Źo nadejźomy serbske motiwy wšedny źeń wokoło nas? Žeńske w burskich drastwach ga njesłušaju wěcej do wšednego wobraza města Chóśebuza a wokolnych jsow, kaž běšo to hyšći pśed někotarymi lětźasetkami. Ale we wuměłskem rucnikaŕstwje, na suwenirach a se wě na póglědnicach je nadejźomy. Dalej su žedne wósebne produkty pód modoweju marku „SerbskiKonsum“ a „Wurlawy“. Nejcesćej pak wužywaju se serbske motiwy, za wětšy źěl narodne drastwy, na etiketach za žywidła našogo regiona. Serbska rěc rědko wustupijo. Pśisamem pśecej jo to něco regionalnego, což njejo sta kilometrow daloki transport dožywił, ale póchada wóttud a jo fryšne. Wěcej nježli dwaźasća producentow, kótarež tuchylu wužywaju serbske motiwy we wabjenju za produkty, mamy w Dolnej Łužycy. To jo samo za znajarjow serbskich stawiznow pśechwatajuce.
We Weimarskem casu jo we Wětošowje pśekupc Fryco Awgust Neumann póžywadła ze serbskimi mjenjami póbitował, na pśikład cigary „Serbski kral“, „Wendentreue“ a jadnu „Wendische Geheimratszigarre“. Jaden špicel nimskeje pótajmneje słužby jo starosćiwje rozpšawił, až Neumann swójich kupcow serbski pósłužujo, a jo měnił, až to wužywanje “des Wendischen in der Werbung” a jogo wobźělenje na tych „alle Jahre wiederholten wendischen Trachtenfeste“ wobgrozujo Nimsku a nimcojstwo.
Wótergi wabje teke producenty zwenka Łužyce ze serbskimi motiwami na wórach. Nejdalej zdalone su Berlin, Neuruppin w pódpołnocnej Bramborskej, Hannover w Dolnej Sakskej,
Offenbach nad Rynom a Nohfelden w połnocnej Pozarskej na pódwjacoru Nimskeje. To wšykno wšak pśetŕjefijo jadna cigarowa wobwězba z Holandskeje, kótaraž pokazujo dwě źowći w dolnoserbskej swěźeńskej drastwje. Samo pśez Atlantik plěł pak jo serbski cołn z Błotow: Nowy Casnik jo w septembrje togo lěta rozpšawił wó wobchoźe za delikatesy w Iowje w Zjadnośonych statach Ameriki. Tam pśedawaju górki w głažkach a na etiketach jo wótmólowana Serbowka w błośańskem cołnje. Pśedewześaŕ z Los Angelesa póchada z Błotow. Dokłady wšak Serbski muzej dotychměst hyšći žednych njama w swójich zběrkach. – Wósebna wustajeńca “Sammelsurbium“ prezentěrujo se až do 13. měrca 2022.
Werner Měškank

Sammelsurbium

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.