22.07.2022 – 31.10.2022
WUGLĔDY
Serbska kultura mjazy tradiciju & modernu.
wustajeńca – Maik Lagodzki

Wustajeńca „Wuglědy“ chóśebuskego wuměłca Maika Lagodzkego jo se južo
wót oktobra lěta 2020 až do měrca 2021 w Serbskem muzeju pokazała.
Dokulaž jano małko luźi jo móžnosć měło se toś tu wjelicnu wustajeńcu wóglědaś,
prezentěrujomy ju našym gósćam hyšći raz w modificěrowanej, rozšyrjonej wersiji.

„… identita jo out. Jo z mody pśišła.
Co ga by było „w moźe”, gaž nic moda sama?
Ta jo pśecej „IN” – pó definiciji.
Identita a moda – napśeśiwny pórik?“
Wim Wenders ‧ „Aufzeichnungen von Kleidern und Städten“ ‧ 1989

Wuglĕdy – Perspektiven pokazuju wobrotne žywjenje mjazy nałogami a změnu, póstupom a tradiciju. Pśez kontrarne wobrazowe stile, jaden wót drugego wótsajźony, zmakaju se napśeśiwne widy na nacasnu serbsku kulturu. Tematiski pśeśiwne, w danej swójskej fascinaciji pak wusko ze sobu zwězane.

Póstup a změna. Fotografije drastwineje mody dolno-łužyskeje designerki Sary Gwiszczoweje. Insceněrowane wjelikoformaty, šćipate, kontrowersne. Pśedstajone wót styrich w Chóśebuzu bydlecych modelow mjazynarodnego póchada.

Tradicija a nałogi. Wobraze dešańskego kokota stoje za žywu serbsku kulturu. Kaž siluety. Pó casu daju se lěbda zarědowaś.
We wobrazach zapópadnjone, kak se serbska drastwa woblaco. Bejnje barwojty, awtentiski, blizučki. Symboliski za procowanja wó tradicionelnu awtentiskosć a wobstawnosć.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.