Thomas Kläber
„Wejsne wobraze –
hynacej žywy byś“
30.07.2021 – 19.09.2021

 

Fotograf Thomas Kläber pśedstajijo něźi 50 wuzwólonych carno-běłych fotografijow z 50 lět swójeje źěłabnosći. Nastali su te fota w jogo rodnej jsy Beyern (wokrejs Łobjo-Halštrow) a w serbskich jsach Dolneje Łužyce. W tych fotografijach su realne žywjeńske wobstojnosći wiźeś. Dokumentěrujo se wejsańske žywjenje – zgromadnosć, źěło, tradicije, wašnja, engagement a to wšedne – z mócnymi zaśišćami, což se tak za pśichodne generacije zdźaržyjo.

Renoměrowany łužyski fotograf Thoma Kläber jo wótchadnik Wusokeje šule
za grafiku a knigłowe wuměłstwo Lipsk, wótrěd fotografija. Wón móžo na wjelebocnu źěłabnosć slědk glědaś a južo do studija jo z fotografěrowanim zachopił. Pśi tom wabi jogo južo pśecej tema wejsańske žywjenje. Pśez kameru wuwiwa fotograf wósebnu empatiju k luźam a jich wobswětoju a z jogo fotografiskego źěła wucytaš kradu wósebnu bliskosć a znajobnosć k sujetoju, což zawóstajijo pśi woglědanju fotografijow dłymoki zaśišć.
Wósrjejź 1980tych lět jo familija Kläber z wokrejsa Łobjo-Halštrow do Chóśebuskeje wokolinje pśeśěgnuła. Něnt suwaju se do fokusa jogo źěłanja wobydlarje serbskeje Łužyce z jich wósebnymi tradicijami a wašnjami. Južo wjele lět dłujko źěła Thomas Kläber teke za ludowe nakładnistwo Domowina. Wón staja pśez wjele lět titulne foto z jadneje dolnołužyskeje jsy za Serbsku pratyju a naźěła k tomu wótpowědnu fotowu reportažu.

Kläber jo ze swójimi fotami dokumentarist realnych žywjeńskich wobstojnosćow
a dowmownje. Pśez carno-běłu fotografiju wobchowaju toś te fota wobstawnu gódnotu.

W lěśe 2020 jo wujšeł w budyšyńskem ludowem nakładnistwje Domowina wobrazowy zwězk pód titulom „Thomas Kläber – Land.Leben – Na jsy. 1968–2018“, wudane wót fotografikarja Jürgena Maćija.
Wjele z tych wustajonych fotografijow jo teke w knigłach wótśišćanych.
Knigły su za 19,90 € w muzejowem shopje na pśedań.

(ISBN 978-3-7420-2539-5, 152 Seiten, 128 SW-Fotografien)


Foto: Thomas Kläber


Foto: Thomas Kläber

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.